Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου 2022

555

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 13 – 17 – 13 Καί αποστέλλουσι πρός αυτόν τινας τών Φαρισαίων καί τών Ηρωδιανών ίνα αυτόν αγρεύσωσι λόγω.

14 οι δέ ελθόντες λέγουσιν αυτώ Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής εί καί ου μέλει σοι περί ουδενός ου γάρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλ επ αληθείας τήν οδόν τού Θεού διδάσκεις. είπον ούν ημίν έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι ή ού; δώμεν ή μή δώμεν;

15 ο δέ ειδώς αυτών τήν υπόκρισιν είπεν αυτοίς Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ίνα ίδω.

16 οι δέ ήνεγκαν. καί λέγει αυτοίς Τίνος η εικών αύτη καί η επιγραφή; οι δέ είπον Καίσαρος.

17 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Απόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τού Θεού τώ Θεώ. καί εξεθαύμασαν επ αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 13 – 17

13 Καί αποστέλλουν εις αυτόν μερικούς από τούς Φαρισαίους καί τούς Ηρωδιανούς διά νά τόν πιάσουν μέ λόγον, όπως πιάνεται τό ψάρι μέ τό δίκτυον.

14 Αυτοί δέ ήλθαν καί τού είπαν Διδάσκαλε, γνωρίζομεν ότι είσαι ειλικρινής καί λέγεις τήν αλήθειαν καί δέν σέ μέλει διά κανένα διότι δέν λογαριάζεις πρόσωπα ανθρώπων, αλλά πραγματικά καί αληθινά διδάσκεις τόν δρόμον τού Θεού. Ειπέ μας λοιπόν Επιτρέπεται ή δέν επιτρέπεται νά δώσωμεν κεφαλικόν φόρον εις τόν Καίσαρα; Ναί ή όχι; Νά δώσωμεν ή νά μή δώσωμεν τόν φόρον αυτόν;

15 Αυτός όμως αντελήφθη τήν υποκρισίαν τους καί τούς είπε Διατί ζητείτε μέ πανουργίαν νά μέ εκθέσετε εις πειρασμόν ή απέναντι τής ρωμαϊκής εξουσίας ή απέναντι τού Ισραηλιτικού λαού; Φέρετέ μου ένα δηνάριον διά νά τό ίδω.

16 Αυτοί δέ τού έφεραν. Καί λέγει εις αυτούς τίνος είναι η εικών αυτή καί η επιγραφή, πού είναι αποτυπωμένα εις τό δηνάριον; Αυτοί δέ τού είπαν τού Καίσαρος.

17 Καί ο Ιησούς τότε απεκρίθη καί τούς είπε Δώσατε οπίσω εις τόν Καίσαρα εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Καίσαρα. Καί εις τόν Θεόν δώσατε εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Θεόν. Εις τόν Καίσαρα καί εις τούς άρχοντας ανήκουν οι φόροι, ο σεβασμός καί η υποταγή εις τούς νόμους, εφ όσον δέν παραβλάπτουν ταύτα τήν ευσέβειαν. Η ψυχή σας όμως καί ολόκληρον τό εσωτερικόν σας ανήκει εις τόν Θεόν. Καί εθαύμασαν μέ αυτόν, διά τήν απάντησιν πού τούς έδωκε.