Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 31 Ιουλίου 2023

4859

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 1 – 11 – 1 Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες· Τις άρα μείζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών;

2 και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν· 3 Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. 4 όστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών. 5 και ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον εν επί τω ονόματί μου, εμέ δέχεται·

6 Ος δ’ αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος ονικός εις τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει της θαλάσσης. 7 Ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων· ανάγκη γαρ εστιν ελθείν τα σκάνδαλα· πλην ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται.

8 ει δε η χείρ σου η ο πούς σου σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτά και βάλε από σου· καλόν σοι εστιν εισελθείν εις την ζωήν χωλόν η κυλλόν, η δύο χείρας η δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις το πυρ το αιώνιον. 9 και ει ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου· καλόν σοι εστι μονόφθαλμον εις την ζωήν εισελθείν, η δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέενναν του πυρός.

10 Οράτε μη καταφρονήσητε ενός των μικρών τούτων· λέγω γαρ υμίν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανοίς διά παντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανοίς. 11 ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου σώσαι το απολωλός.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 1 – 11

1 Κατ’ εκείνην την ώραν, κατά την οποίαν ο Ιησούς επέδειξε την προτίμησιν αυτήν εις τον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθηταί και είπαν· Ποίος λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερον διακεκριμένος από τους άλλους εις την βασιλείαν των ουρανών; 2 Και αφού επροσκάλεσεν ο Ιησούς ένα παιδί, το έστησεν εις το μέσον αυτών, και είπεν·

3 Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ ότι, εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. 4 Όποιος λοιπόν ταπεινώση τον εαυτόν του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών.

5 Πρέπει δε να εγκολπωθήτε το παιδικόν και ταπεινόν αυτό φρόνημα τόσον πολύ, ώστε να τιμάτε και εκείνους, οι οποίοι το έχουν. Να ξεύρετε δε ότι εκείνος, που θα υποδεχθή δι’ εμέ και προς τιμήν μου ένα τέτοιον άνθρωπον, ο οποίος εταπεινώθη σαν το μικρό παιδί, αυτός είναι σαν να υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιον.

6 Εκείνος όμως, που θα παρασύρη εις την αμαρτίαν ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλούς, που πιστεύουν εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμασθή γύρω από τον λαιμόν του μυλόπετρα από εκείνες, που στρέφει ο όνος, και να βουλιάξη εις την ανοικτήν και βαθείαν θάλασσαν.

7 Αλλοίμονον εις τον κόσμον από τα σκάνδαλα και τους πειρασμούς, που οδηγούν εις την αμαρτίαν.Διότι, όπως έχει τώρα η κατάστασις του κόσμου του διεφθαρμένου, κατ’ ανάγκην θα έλθουν οι πειρασμοί.Αλλ’ όμως αλλοίμονον εις τον άνθρωπον εκείνον, που γίνεται αιτία να έλθη ο πειρασμός.

8 Εάν δε το χέρι σου η το πόδι σου, δηλαδή πρόσωπον η πράγμα πολύ στενά συνδεδεμένον μαζί σου και πολύ χρήσιμον εις σε, σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνης, κόψε το και ρίψε το μακρυά από σε.Καλύτερον είναι εις σε να έμβης εις την αιωνίαν ζωήν κουλλός η κουτσός, παρά να ριφθής εις το αιώνιον πυρ με δύο χέρια η δύο πόδια. Είναι δηλαδή προτιμότερον να υποστής την βαρυτέραν θυσίαν εις τον κόσμον αυτόν και να χωρισθής από πράγματα η πρόσωπα, που σου είναι χρήσιμα σαν το χέρι σου η το πόδι σου, παρά η προσκόλλησίς σου εις αυτά να σε ρίψη εις την κόλασιν.

9 Και εάν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας εις σε, βγάλε το και ρίψε το μακρυά από σε.Είναι καλύτερον διά σε να έμβης εις την αιωνίαν ζωήν μονόφθαλμος, παρά με δύο μάτια να ριφθής εις την γέενναν του πυρός.Είναι καλύτερον να χωρισθής από πράγματα η πρόσωπα, που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ριφθής εις την κόλασιν.

10 Προσέχετε να μη καταφρονήσετε ούτε ένα από τους μικρούς αυτούς· διότι σας λέγω, ότι οι φύλακές των άγγελοι είναι από εκείνους, που έχουν πολλήν παρρησίαν ενώπιον του Θεού.Διότι είναι από εκείνους, που εις τον ουρανόν αποτελούν το άμεσον περιβάλλον και βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατρός μου, που είναι εις τους ουρανούς.

11 Αλλά και αυτός ο Θεός ενδιεφέρθη αμέσως διά τους μικρούς αυτούς.Διότι ο υιός του ανθρώπου εστάλη από τον Θεόν και ήλθεν εις τον κόσμον διά να τους σώση, μαζί δε με αυτούς να σώση και ολόκληρον το ανθρώπινον γένος, που ένεκα της αμαρτίας ήτο χαμένον διά τον Θεόν.