Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2023

1053

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 – 6 – 1 Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

2 Των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισι ταύτα· πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, 3 Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος,

4 Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν. 5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαριτών μη εισέλθητε· 6 πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 – 6

1 Και αφού επροσκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν και δύναμιν επί των ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε να τα βγάζουν από τους ανθρώπους και να θεραπεύουν κάθε είδος ασθενείας και κακοδιαθεσίας.

2 Των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματα είναι αυτά· πρώτος καταριθμείται ο Σίμων, ο οποίος υπό του Χριστού και των ακολούθων του ωνομάζετο Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, Ιάκωβος ο υιός Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του,

3 Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος, που διετέλεσε τελώνης, Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και Λεββαίος, ο οποίος επωνομάσθη Θαδδαίος, 4 Σίμων ο Κανανίτης, ήτοι ο ζηλωτής, και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωκεν εις τους εχθρούς του διά να τον θανατώσουν.

5 Τους δώδεκα αυτούς απέστειλεν ο Ιησούς και τους έδωκε παραγγελίας λέγων· Εις δρόμον, που θα σας οδηγήση εις χώραν κατοικουμένην από ειδωλολάτρας, να μη μεταβήτε, και εις πόλιν, που ανήκει εις Σαμαρείτας, να μη έμβητε. 6 Πηγαίνετε δε καλύτερα εις τα χαμένα πρόβατα, που κατάγονται από το γένος του Ισραήλ.