Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 16 Αυγούστου 2021

644

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 51 – 57 – 51 Εγένετο δέ εν τώ συμπληρούσθαι τάς ημέρας τής αναλήψεως αυτού καί αυτός εστήριξε τό πρόσωπον αυτού τού πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήμ, …

52 καί απέστειλεν αγγέλους πρό προσώπου αυτού. καί πορευθέντες εισήλθον εις κώμην Σαμαρειτών, ωστε ετοιμάσαι αυτώ

53 καί ουκ εδέξαντο αυτόν, ότι τό πρόσωπον αυτού ήν πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ.

54 ιδόντες δέ οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος καί Ιωάννης είπον Κύριε, θέλεις είπωμεν πύρ καταβήναι από ουρανού καί αναλώσαι αυτούς, ως καί Ηλίας εποίησε;

55 στραφείς δέ επετίμησεν αυτοίς καί είπεν Ουκ οίδατε ποίου πνεύματός εστε υμείς

56 ο υιός τού ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι, αλλά σώσαι. καί επορεύθησαν εις ετέραν κώμην.

57 Εγένετο δέ πορευομένων αυτών εν τή οδώ είπέ τις πρός αυτόν Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 22 – 24

22 καί στραφείς πρός τούς μαθητάς είπε Πάντα μοι παρεδόθη υπό τού πατρός μου καί ουδείς επιγινώσκει τίς εστιν ο υιός, ει μή ο πατήρ, καί τίς εστιν ο πατήρ, ει μή ο υιός καί ώ εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.

23 καί στραφείς πρός τούς μαθητάς κατ ιδίαν είπε Μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες ά βλέπετε.

24 λέγω γάρ υμίν ότι πολλοί προφήται καί βασιλείς ηθέλησαν ιδείν ά υμείς βλέπετε, καί ουκ είδον, καί ακούσαι ά ακούετε, καί ουκ ήκουσαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 51 – 57

51 Καί συνέβη, όταν συνεπληρούτο ο ωρισμένος αριθμός τών ημερών, μετά τάς οποίας θά εγίνετο η ανάληψίς του εις τούς ουρανούς, καί αυτός εστήριξε τό πρόσωπόν του καί εκάρφωσε τά μάτια του μέ απόφασιν στερεάν καί ακλόνητον νά υπάγη εις τά Ιεροσόλυμα, όπου θά τόν εσταύρωναν.

52 Καί απέστειλεν αγγελιαφόρους εις τά διάφορα χωριά καί τάς πόλεις, προτού νά υπάγη αυτοπροσώπως εκεί. Καί αυτοί αφού επήγαν, εμβήκαν εις κάποιο χωρίον τών Σαμαρειτών διά νά ετοιμάσουν εις αυτόν καί εις τούς μαθητάς τόπον, εις τόν οποίον θά κατέλυον.

53 Αλλ οι κάτοικοι τού χωρίου εκείνου δέν τόν εδέχθησαν, διότι αυτός επήγαινεν εις τά Ιεροσόλυμα, τήν πρωτεύουσαν τών εχθρών των, διά νά εορτάση εκεί τό Πάσχα καί όχι εις τό Γαρειζίν, όπου οι Σαμαρείται επέμενον ότι έπρεπε νά λατρεύεται ο Θεός.

54 Όταν δέ οι μαθηταί του Ιάκωβος καί Ιωάννης είδαν τούς απεσταλμένους νά γυρίζουν περιφρονημένοι, είπαν Κύριε, είναι μέ τήν άδειαν καί θέλησίν σου νά είπωμεν, ίνα καταβή πύρ από τόν ουρανόν καί τούς κατακαύση, όπως καί ο Ηλίας έκαμεν άλλοτε τούτο εις τούς ανθρώπους τού Οχοζίου;

55 Ο Ιησούς όμως εστράφη οπίσω πρός αυτούς καί τούς επέπληξε καί είπε Δέν ηξεύρετε ακόμη ποίων διαθέσεων καί φρονημάτων ανθρώπους σάς κάνει η νέα πνευματική δύναμις καί ζωή, τήν οποίαν μεταδίδει η διδασκαλία μου καί η χάρις τού Πνεύματός μου. Δέν είσθε άνθρωποι καί διδάσκαλοι τού πνεύματος τής οργής καί τιμωρίας, πού επεκράτει εις τήν Π. Δ., αλλά τού πνεύματος τής πραότητος καί μακροθυμίας καί αγάπης, πού δέν καταστρέφει, αλλά σώζει.

56 Διότι καί ο υιός τού ανθρώπου δέν ήλθε νά ρίψη εις απώλειαν τάς ψυχάς τών ανθρώπων, αλλ ήλθε νά τάς σώση. Καί επήγαν εις άλλο χωρίον τής Σαμαρείας. 57 Καί συνέβη, ενώ αυτοί επήγαιναν εις τόν δρόμον, είπε κάποιος πρός αυτόν Κύριε, θά σέ ακολουθήσω, όπου καί άν υπάγης.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 22 – 24

22 Καί αφού εστράφη πρός τούς μαθητάς, είπεν Όλα παρεδόθησαν εις εμέ από τόν Πατέρα μου καί έλαβα καί ως άνθρωπος πάσαν εξουσίαν καί δύναμιν. Καί επειδή ως Λόγος έχω τήν αυτήν ουσίαν μέ τόν Πατέρα μου καί είμαι άπειρος ως εκείνος, κανείς άλλος δέν γνωρίζει τελείως τόν Υιόν καί ποία είναι η φύσις καί αι βουλαί τού Υιού, παρά μόνον ο Πατήρ. Καί κανείς δέν γνωρίζει τόν Πατέρα κατά βάθος καί κατά τήν ουσίαν αυτού, παρά μόνον ο Υιός, εν μέρει δέ τόν γνωρίζει καί εκείνος, εις τόν οποίον ο Υιός θά θελήση νά τόν αποκαλύψη.

23 Καί αφού εστράφη πρός τούς μαθητάς, τούς είπεν ιδιαιτέρως Άξια μακαρισμού είναι τά μάτια πού βλέπουν μέ τό φώς τής πίστεως καί εννοούν αυτά, πού βλέπετε σείς.

24 Καί είναι άξια μακαρισμού τά μάτια αυτά, διότι σάς διαβεβαιώ, ότι πολλοί προφήται καί βασιλείς, όπως ο Αβραάμ καί ο Μωϋσής καί ο Δαβίδ καί ο Ησαΐας, ηθέλησαν νά ίδουν αυτά, πού βλέπετε σείς, καί δέν τά είδον καί επόθησαν νά ακούσουν αυτά, πού ακούετε σείς, καί δέν τά ήκουσαν.