Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου 2021

467

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ/ 1 – 1 – 1 Καί εγένετο εν τώ ελθείν αυτόν εις οίκόν τινος τών αρχόντων τών Φαρισαίων σαββάτω φαγείν άρτον, καί αυτοί ήσαν παρατηρούμενοι αυτόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ/ 12 – 15

12 Έλεγε δέ καί τώ κεκληκότι αυτόν Όταν ποιής άριστον ή δείπνον, μή φώνει τούς φίλους σου μηδέ τούς αδελφούς σου μηδέ τούς συγγενείς σου μηδέ γείτονας πλουσίους, μήποτε καί αυτοί σε αντικαλέσωσι, σε καί γενήσεταί σοι ανταπόδομα.

13 αλλ όταν ποιής δοχήν, κάλει πτωχούς, αναπήρους, χωλούς, τυφλούς,

14 καί μακάριος έση, ότι ουκ έχουσιν ανταποδούναί σοι ανταποδοθήσεται γάρ σοι εν τή αναστάσει τών δικαίων.

15 Ακούσας δέ τις τών συνανακειμένων ταύτα είπεν αυτώ Μακάριος ός φάγεται άριστον εν τή βασιλεία τού Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ/ 1 – 1

1 Καί όταν ο Ιησούς ήλθεν εις τό σπίτι κάποιου από τούς άρχοντας τών Φαρισαίων εν ημέρα Σαββάτου διά νά φάγη άρτον, συνέβη αυτοί νά τόν παρατηρούν καί νά τόν παρακολουθούν μετά προσοχής, μήπως είπη ή πράξη κάτι παράνομον καί αξιοκατάκριτον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ/ 12 – 15

12 Έλεγε δέ καί πρός εκείνον, πού τόν είχε καλέσει όταν κάνης πρωινόν ή βραδυνόν τραπέζι, μή περιορίζεσαι νά προσκαλής αποκλειστικώς τούς φίλους σου, ούτε τούς αδελφούς σου, ούτε τούς συγγενείς σου, ούτε γείτονας πλουσίους μήπως καί εκείνοι σέ καλέσουν, καί σού γίνη υπ αυτών καί όχι υπό τού Θεού ανταπόδοσις καί ανταμοιβή δι αυτό, πού τούς έκαμες.

13 Αλλ όταν κάνης υποδοχήν καί τραπέζι, προσκάλει εις αυτό πτωχούς, σακάτηδες, κουτσούς, τυφλούς.

14 Καί θά είσαι μακάριος, διότι αυτοί δέν έχουν άλλο τι από ευχάς νά σού ανταποδώσουν. Είσαι δέ μακάριος δι αυτό, διότι θά σού ανταποδοθή αυτό, πού έκαμες, κατά τήν ανάστασιν τών δικαίων, όταν ο Θεός θά ανταμείψη κάθε αγαθοεργίαν καί αρετήν.

15 Όταν δέ ήκουσεν αυτά κάποιος από εκείνους, πού συμπαρεκάθηντο εις τό τραπέζι, είπεν εις αυτόν: Μακάριος είναι εκείνος, πού θά φάγη γεύμα εις τήν βασιλείαν τού Θεού μαζί μέ τόν Μεσσίαν καί τούς πατριάρχας καί τούς άλλους δικαίους.