Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 15 Μαρτίου 2021

1044

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 8 – 36 – 8 ο δέ είπε Βλέπετε μή πλανηθήτε πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι καί ο καιρός ήγγικε. μή ούν πορευθήτε οπίσω αυτών.

9 όταν δέ ακούσητε πολέμους καί ακαταστασίας, μή πτοηθήτε δεί γάρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ ουκ ευθέως τό τέλος. 10 τότε έλεγεν αυτοίς Εγερθήσεται έθνος επί έθνος καί βασιλεία επί βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί έσονται, φόβητρά τε καί σημεία απ ουρανού μεγάλα έσται.

12 πρό δέ τούτων πάντων επιβαλούσιν εφ υμάς τάς χείρας αυτών καί διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς καί φυλακάς, αγομένους επί βασιλείς καί ηγεμόνας ένεκεν τού ονόματός μου 13 αποβήσεται δέ υμίν εις μαρτύριον. 14 θέτε ούν εις τάς καρδίαις υμών μή προμελετάν απολογηθήναι

15 εγώ γάρ δώσω υμίν στόμα καί σοφίαν, ή ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν. 16 παραδοθήσεσθε δέ καί υπό γονέων καί συγγενών καί φίλων καί αδελφών, καί θανατώσουσιν εξ υμών, 17 καί έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά τό όνομά μου 18 καί θρίξ εκ τής κεφαλής υμών ου μή απόληται 19 εν τή υπομονή υμών κτήσασθε τάς ψυχάς υμών.

20 όταν δέ ίδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων τήν Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ήγγικεν η ερήμωσις αυτής. 21 τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν εις τά όρη, καί οι εν μέσω αυτής εκχωρείτωσαν, καί οι εν ταίς χώραις μή εισερχέσθωσαν εις αυτήν, 22 ότι ημέραι εκδικήσεως αύταί εισι τού πληρωθήναι πάντα τά γεγραμμένα.

23 ουαί δέ ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις έσται γάρ τότε ανάγκη μεγάλη επί τής γής καί οργή τώ λαώ τούτω, 24 καί πεσούνται στόματι μαχαίρας, καί αιχμαλωτισθήσονται εις πάντα τά έθνη, καί Ιερουσαλήμ έσται πατουμένη υπό εθνών άχρι ού πληρωθώσι καιροί εθνών.

25 Καί έσται σημεία εν ηλίω καί σελήνη καί άστροις, καί επί τής γής συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης καί σάλου, 26 αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου καί προσδοκίας τών επερχομένων τή οικουμένη αι γάρ δυνάμεις τών ουρανών σαλευθήσονται.

27 καί τότε όψονται τόν υιόν τού ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής. 28 αρχομένων δέ τούτων γίνεσθαι ανακύψατε καί επάρατε τάς κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών. 29 Καί είπε παραβολήν αυτοίς Ίδετε τήν συκήν καί πάντα τά δένδρα.

30 όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφ εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς τό θέρος εστίν 31 ούτω καί υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν η βασιλεία τού Θεού. 32 αμήν λέγω υμίν ότι ου μή παρέλθη η γενεά αύτη έως άν πάντα γένηται.

33 ο ουρανός καί η γή παρελεύσονται, οι δέ λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. 34 Προσέχετε δέ εαυτοίς μήποτε βαρηθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη καί μέθη καί μερίμναις βιωτικαίς, καί αιφνίδιος εφ υμάς επιστή η ημέρα εκείνη

35 ως παγίς γάρ επελεύσεται επί πάντας τούς καθημένους επί πρόσωπον πάσης τής γής. 36 αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τά μέλλοντα γίνεσθαι καί σταθήναι έμπροσθεν τού υιού τού ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 8 – 36

8 Αυτός δέ είπε Προσέχετε νά μή παραπλανηθήτε από κανένα. Καί σάς συνιστώ νά προσέχετε, διότι πολλοί θά έλθουν, πού θά διεκδικούν καί θά οικειοποιούνται τό όνομά μου καί θά λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, καί ο καιρός, πού θά γίνουν αυτά, επλησίασε. Προσέξατε λοιπόν νά μή τούς ακολουθήσετε ως μαθηταί καί οπαδοί των.

9 Όταν δέ ακούσετε, ότι γίνονται πόλεμοι καί επαναστάσεις καί διασαλεύσεις τής τάξεως, μή ταραχθήτε νομίζοντες, ότι αυτά είναι σημάδια, πού προαναγγέλλουν τό τέλος. Διότι σύμφωνα μέ τό θείον σχέδιον πρέπει αυτά νά γίνουν πρώτον, αλλά δέν θά έλθη αμέσως τό τέλος.

10 Καί μετά μικράν διακοπήν τούς είπε τότε Θά σηκωθή τό έν έθνος κατά τού άλλου έθνους καί τό έν βασίλειον θά σηκωθή κατά τού άλλου βασιλείου. 11 Καί θά γίνουν σεισμοί μεγάλοι εδώ καί εκεί, καί πείνες καί επιδημίαι μολυσματικοί καί φαινόμενα, πού θά προκαλούν φόβον, καί σημεία από τόν έναστρον ουρανόν μεγάλα.

12 Αλλά προτού νά γίνουν όλα αυτά, θά βάλουν τά χέρια τους επάνω σας διά νά σάς συλλάβουν καί θά σάς καταδιώξουν, καί θά σάς παραδίδουν εις συναγωγάς διά νά σάς δικάσουν, καί εις φυλακάς, καί θά οδηγήσθε ενώπιον βασιλέων καί ηγεμόνων, επειδή θά πιστεύετε εις τό όνομά μου καί θά μέ ομολογήτε Κύριόν σας καί Σωτήρα σας.

13 Όλαι δέ αι καταδιώξεις καί περιπέτειαι αυταί θά έχουν ως τελικήν έκβασιν καί αποτέλεσμα τήν μαρτυρίαν, τήν οποίαν θά δώσετε διά τό ευαγγέλιόν μου, διά νά είναι η μαρτυρία αυτή έλεγχος κατά τών απίστων, οι οποίοι δέν θά δύνανται νά δικαιολογηθούν κατά τήν ημέραν τής κρίσεως, ότι δέν ήκουσαν κήρυγμα ευαγγελίου.

14 Βάλετε λοιπόν βαθειά εις τάς καρδίας σας, ώστε νά ενθυμήσθε πάντοτε τήν σύστασιν αυτήν καί παραγγελίαν, πού σάς κάνω τήν στιγμήν αυτήν, νά μή προμελετάτε καί νά μή σκέπτεσθε εκ προτέρου, τί θά απολογηθήτε.

15 Διότι εγώ θά σάς δώσω ευκολίαν καί ικανότητα νά εκφράζεσθε, αλλά καί σοφίαν νοημάτων καί επιχειρημάτων, εις τήν οποίαν κατ ουδένα λόγον θά ημπορέσουν νά αντείπουν ή νά αντισταθούν όλοι οι αντίθετοί σας. 16 Θά παραδοθήτε δέ εις τούς διώκτας σας όχι μόνον από ξένους, αλλά καί από γονείς καί αδελφούς καί συγγενείς καί φίλους καί θά θανατώσουν μερικούς από σάς.

17 Καί θά σάς μισούν όλοι, επειδή θά πιστεύετε εις τό όνομά μου. 18 Καί παρ όλους τούς διωγμούς καί τά μίση αυτά, ούτε τρίχα από τήν κεφαλήν σας δέν θά χαθή, καί συνεπώς ούτε η ψυχή σας, ήτις είναι η καθ αυτό προσωπικότης σας, θά βλαβή εις τό παραμικρόν, αλλ ούτε καί εις τό σώμα σας θά συμβή η παραμικρά βλάβη, χωρίς ο Θεός αποβλέπων εις τήν πραγματικήν ωφέλειάν σας νά επιτρέψη τούτο.

19 Μέ τήν υπομονήν σας κερδήσατε καί σώσατε τάς ψυχάς σας από τόν κίνδυνον τής απιστίας καί τής αιωνίας απωλείας. 20 Σχετικώς δέ μέ τήν καταστροφήν τών κτιρίων αυτών, πού σάς είπα εις τήν αρχήν, μάθετε, ότι όταν ίδετε νά περικυκλώνεται η Ιερουσαλήμ από στρατεύματα, τότε νά ξεύρετε, ότι επλησίασεν η ερήμωσίς της.

21 Τότε αυτοί, πού θά ευρίσκωνται εις τήν Ιουδαίαν, άς φεύγουν εις τά όρη, καί εκείνοι, πού θά ευρίσκωνται εν μέσω τής πόλεως Ιερουσαλήμ, άς φεύγουν έξω εις τήν ύπαιθρον χώραν, καί όσοι θά είναι εις τά χωράφια, άς μή εμβαίνουν εις τήν πόλιν.

22 Διότι αι ημέραι αυταί είναι ημέραι θείας εκδικήσεως καί τιμωρίας, διά νά επαληθεύσουν καί πραγματοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφή από τούς προφήτας περί καταστροφής τού Ισραήλ καί τής πρωτευούσης αυτού.

23 Αλλοίμονον δέ εις τάς εγκύους καί εις εκείνας, πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τάς ημέρας εκείνας. Διότι θά είναι δυστυχία καί στέρησις μεγάλη επί τής γής καί θά είναι οργή κατά τού λαού τούτου τού Ισραηλιτικού. Αι έγκυοι λοιπόν καί αι θηλάζουσαι, ενώ θά δυσκολεύωνται νά τρέξουν καί νά σωθούν, δέν θά ευρίσκουν εύκολα καί τά μέσα πρός στηριγμόν καί ενδυνάμωσιν τού οργανισμού των.

24 Καί θά πέσουν σφαζόμενοι μέ τήν κόψιν τής μαχαίρας καί θά μεταφερθούν αιχμάλωτοι πρός πώλησιν εις όλα τά έθνη, καί η Ιερουσαλήμ θά εξακολουθή νά καταπατήται από εθνικούς, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι χρόνοι τής οργής τού Θεού εναντίον τού Ισραήλ, κατά τούς οποίους τά έθνη θά κατέχουν αποκλειστικώς τά προνόμιά του, οπότε μετά τήν επιστροφήν εις Χριστόν όλων τών εθνών καί ο Ισραήλ θά επιστροφή καί θά σωθή.

25 Ακούσατε τώρα καί τά σημεία τής δευτέρας παρουσίας καί τής συντελείας τού παρόντος κόσμου. Θά γίνουν έκτακτα καί πρωτοφανή φαινόμενα εις τόν ήλιον καί εις τήν σελήνην καί εις τά άστρα λόγω τών βιαίων καί ριζικών μεταβολών, αι οποίαι θά γίνουν εις τό υλικόν σύμπαν. Καί επί τής γής μεγάλη στενοχώρια καί αδημονία θά καταλάβη τά έθνη, τά οποία λόγω τού ήχου καί τού θορύβου τών βιαίων κυμάτων τής θαλάσσης, τά οποία θά ορμούν διά νά καταπλημμυρίσουν τήν γήν, θά κυριευθούν από μεγάλην απορίαν καί αμηχανίαν, επειδή δέν θά ξεύρουν, πώς νά προφυλαχθούν.

26 Καί θά λιποθυμούν καί θά χάνουν τάς αισθήσεις των καί θά γίνωνται σάν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τόν φόβον των καί από τά κακά, πού θά περιμένουν νά καταπλακώσουν τήν Οικουμένην. Πράγματι δέ τά κακά αυτά θά είναι μεγάλα, διότι αι ουράνιαι καί αγγελικαί δυνάμεις, αι συγκρατούσαι ήδη τήν τάξιν τού σύμπαντος, θά σαλευθούν καί θά μετακινηθούν, επειδή η παρούσα μορφή τού κόσμου θά παρέλθη, ίνα τό σύμπαν ανακαινισθή.

27 Καί τότε οι κατά τήν εποχήν εκείνην ζώντες θά ίδουν τόν υιόν τού ανθρώπου νά έρχεται καθισμένος θεοπρεπώς εις σύννεφον καί μέ δύναμιν καί συνοδείαν αγγέλων καί μέ δόξαν πολλήν.

28 Όταν δέ θά αρχίσουν νά γίνωνται αυτά, σείς, τό σώμα τής Εκκλησίας μου, δέν πρέπει νά φοβηθήτε, αλλά πεταχθήτε επάνω γεμάτοι ελπίδα καί σηκώσατε τάς κεφαλάς σας, πού έως τότε θά είναι σκυμμένοι λόγω τών θλίψεων, πού θά σάς εύρουν. Αναθαρρήσατε, διότι πλησιάζει η απολύτρωσις καί τελεία απαλλαγή σας από τά δεινά τού παρόντος βίου.

29 Καί μετά μικράν διακοπήν είπεν εις αυτούς καποίαν παραβολήν καί παρομοίωσιν Ίδετε τήν συκήν καί όλα τά δένδρα.

30 Όταν βγάζουν φύλλα καί άνθη, τότε βλέποντες σείς αυτά γνωρίζετε μόνοι σας, ότι πλησιάζει πλέον τό θέρος.

31 Έτσι καί σείς, όταν ίδετε νά γίνωνται αυτά πού σάς ανέφερα, νά ξεύρετε, ότι πλησιάζει νά έλθη η βασιλεία τού Θεού, εις τήν οποίαν οι δίκαιοι θά απολαύουν ατελευτήτως τήν αιωνίαν μακαριότητα.

32 Όσον δέ αφορά εις τήν καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος καί εικών τής μελλούσης καταστροφής, πού θά γίνη κατά τήν δευτέραν παρουσίαν, σάς βεβαιώ, ότι δέν θά περάση η γενεά αυτή προτού νά γίνουν όλα αυτά, πού σάς προεΐπον. Συντόμως λοιπόν θά συντελεσθή καί η καταστροφή τής Ιερουσαλήμ.

33 Ο ουρανός καί η γή, πού σάς φαίνονται τόσον μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θά περάσουν, αλλά θά επαληθεύσουν καί θά παραμείνη ασάλευτος η ισχύς των καί τό κύρος των.

34 Προσέχετε δέ εις τούς εαυτούς σας, μήπως αι ψυχαί σας γίνουν βαρείαι καί ανίκανοι νά προσέχουν καί νά αγρυπνούν. Γίνονται δέ αι ψυχαί βαρείαι καί δυσκίνητοι εις τό πνευματικόν έργον από τό άσωτον φαγοπότι καί από τήν μέθην καί από τάς αγωνιώδεις καί βασανιστικάς φροντίδας τής παρούσης ζωής. Προσέχετε λοιπόν νά μή γίνουν δυσκίνητοι καί αποκοιμισμέναι αι ψυχαί σας καί έξαφνα, χωρίς νά τήν περιμένετε, έλθη επάνω σας σάν κάποιος, πού σάς έστησεν ενέδραν, η ημέρα εκείνη τής δευτέρας παρουσίας, ή δέ όσους δέν θά προφθάσουν νά ίδουν ζωντανοί τήν ένδοξον εκείνην τού Κυρίου έλευσιν, η ημέρα τού θανάτου.

35 Λέγω έξαφνα καί χωρίς νά τήν περιμένετε, διότι σάν παγίς, πού θά συλλάβη αμερίμνους επάνω εις τά πονηρά έργα των τούς κακούς καί απίστους, θά έλθη η ημέρα εκείνη εις όλους, όσοι κάθηνται ξένοιαστοι καί ασυλλόγιστοι επί τής επιφανείας τής γής.

36 Νά είσθε λοιπόν άγρυπνοι καί προσεκτικοί προσευχόμενοι καί παρακαλούντες κάθε ώραν καί στιγμήν τόν Θεόν, διά νά σάς δώση χάριν καί δύναμιν, μέ τήν οποίαν θά γίνετε άξιοι καί δυνατοί νά ξεφύγετε, χωρίς νά βλαβήτε ψυχικώς, όλα αυτά πού μέλλουν νά γίνουν καί νά σταθήτε άφοβοι καί μέ θάρρος εμπρός εις τόν υιόν τού ανθρώπου.