Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου 2021

1176

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 13 – 17 – 13 Καί αποστέλλουσι πρός αυτόν τινας τών Φαρισαίων καί τών Ηρωδιανών ίνα αυτόν αγρεύσωσι λόγω.

14 οι δέ ελθόντες λέγουσιν αυτώ Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής εί καί ου μέλει σοι περί ουδενός ου γάρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλ επ αληθείας τήν οδόν τού Θεού διδάσκεις. είπον ούν ημίν έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι ή ού; δώμεν ή μή δώμεν;

15 ο δέ ειδώς αυτών τήν υπόκρισιν είπεν αυτοίς Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ίνα ίδω. 16 οι δέ ήνεγκαν. καί λέγει αυτοίς Τίνος η εικών αύτη καί η επιγραφή; οι δέ είπον Καίσαρος.

17 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Απόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τού Θεού τώ Θεώ. καί εξεθαύμασαν επ αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 13 – 17
13 Και στέλνουν προς αυτόν μερικούς από τους Φαρισαίους και μερικούς από τους Ηρωδιανούς, τους οπαδούς δηλαδή του Ηρώδου και φίλους των Ρωμαίων, δια να τον πιάσουν με τα λόγια των κατά δόλιον τρόπον, όπως πιάνεται το ψάρι με το δόλωμα.

14 Εκείνοι αφού ήλθαν, του είπαν· διδάσκαλε, γνωρίζομεν καλά, ότι είσαι ειλικρινής και φιλαλήθης και δεν σε μέλει δια κανένα. Διότι δεν αποβλέπεις ούτε επηρεάζεσαι από πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις πάντοτε με κάθε αλήθειαν τον δρόμον του Θεού· ειπέ μας λοιπόν· επιτρέπεται να πληρώνωμεν φόρον στον Καίσαρα, ναι η όχι; Να δώσωμεν η να μη δώσωμεν αυτόν τον φόρον;

15 Ο Ιησούς όμως, κατανοήσας την δολιότητα και υποκρισίαν των, τους είπε· τι με πειράζετε; Φερτε μου να ιδώ το δηνάριον, με το οποίον πληρώνετε τον φόρον. 16 Αυτοί δε του έφεραν και τους λέγει· τίνος είναι η εικών και η επιγραφή, που υπάρχει στο νόμισμα; Εκείνοι δε είπον· του Καίσαρος.

17 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· δώστε πίσω στον Καίσαρα, όσα ανήκουν στον Καίσαρα και στον Θεόν δώστε, όσα ανήκουν στον Θεόν. (Εις τους άρχοντας αποδώστε φόρους, σεβασμόν και υπακοήν, εφ’ όσον αυτά δεν είναι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Εις τον Θεόν δε τον νουν και την καρδίαν σας, ολόκληρον τον ευατόν σας). Και εθαύμασαν αυτόν δια την απάντησιν, που τους έδωκεν.