Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου 2022

662

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 9 – 13 – 9 αρχαί ωδίνων ταύτα. Βλέπετε δέ υμείς εαυτούς. παραδώσουσι γάρ υμάς εις συνέδρια καί εν ταίς συναγωγαίς αυτών δαρήσεσθε, καί επί ηγεμόνων καί βασιλέων σταθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς…

10 καί εις πάντα τά έθνη δεί πρώτον κηρυχθήναι τό ευαγγέλιον.

11 όταν δέ αγάγωσιν υμάς παραδιδόντες, μή προμεριμνάτε τί λαλήσητε, μηδέ μελετάτε, αλλ ό εάν δοθή υμίν εν εκείνη τή ώρα, τούτο λαλείτε ου γάρ υμείς εστε οι λαλούντες, αλλά τό Πνεύμα τό άγιον.

12 παραδώσει δέ αδελφός αδελφόν εις θάνατον καί πατήρ τέκνον, καί επαναστήσονται τέκνα επί γονείς καί θανατώσουσιν αυτούς.

13 καί έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά τό όνομά μου ο δέ υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 9 – 13

9 Αλλ αυτά θά είναι η αρχή πόνων καί δεινών. Προσέχετε δέ σείς τούς εαυτούς σας λόγω τών δοκιμασιών, πού θά υποβληθήτε. Διότι θά σάς παραδώσουν εις συνέδρια, καί θά σάς δείρουν εις συναγωγάς καί θά σταθήτε ως κατηγορούμενοι εμπρός εις ηγεμόνας καί βασιλείς δι εμέ, διά νά δώσετε μαρτυρίαν περί εμού πού νά τήν ακούσουν καί αυτοί, καί νά τούς δοθή ευκαιρία νά μετανοήσουν καί νά πιστεύσουν, ώστε νά μή προφασίζωνται εν τή ημέρα τής Κρίσεως, ότι δέν ήκουσαν κήρυγμα.

10 Αλλά καί εις όλα τά έθνη πρέπει σύμφωνα μέ τό θείον σχέδιον νά κηρυχθή προηγουμένως τό Ευαγγέλιον, διά νά είναι τό κήρυγμα τούτο έλεγχος δι εκείνους πού δέν θά πιστεύσουν.

11 Όταν δέ σάς οδηγήσουν διά νά σάς παραδώσουν εις τά συνέδρια καί δικαστήρια, μή ζαλίζεσθε εκ προτέρου μέ τήν σκέψιν καί φροντίδα, τί θά είπετε πρός απολογίαν σας καί μή προμελετάτε τίποτε. Αλλ εκείνο πού θά σάς δοθή καί θά σάς έλθη εις τόν νούν κατ εκείνην τήν ώραν τής απολογίας σας, αυτό νά λέγετε. Καί θά είναι τούτο η πλέον κατάλληλος απολογία σας. Διότι δέν θά είσθε σείς πού θά ομιλήτε, αλλά τό Πνεύμα τό Άγιον πού θά σάς φωτίζη.

12 Θά παραδώση δέ εις θάνατον ο άπιστος αδελφός τόν πιστόν αδελφόν καί ο άπιστος πατήρ τό πιστόν τέκνον του. Θά επαναστατήσουν δέ τά παιδιά, πού δέν επίστευσαν, κατά τών πιστών γονέων των καί θά τούς θανατώσουν.

13 Καί θά μισήσθε από όλους, επειδή θά πιστεύσετε εις τό όνομά μου Εκείνος δέ πού θά δείξη υπομονήν μέχρι τέλους τής ζωής του, αυτός καί μόνον θά σωθή.