Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 14 Αυγούστου 2023 – Παραμονή της Παναγίας

5377

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΓ´ 13 – 22 – 13 Ουαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κατεσθίετε τας οικίας των χηρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι· διά τούτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.

14 Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν. 15 Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεέννης διπλότερον υμών.

16 Ουαί υμίν, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες· ος αν ομόση εν τω ναώ, ουδέν εστιν, ος δ’ αν ομόση εν τω χρυσώ του ναού οφείλει. 17 μωροί και τυφλοί! τις γαρ μείζων εστίν, ο χρυσός η ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν; 18 και· ος αν ομόση εν τω θυσιαστηρίω, ουδέν εστιν, ος δ’ αν ομόση εν τω δώρω τω επάνω αυτού, οφείλει.

19 μωροί και τυφλοί! τι γαρ μείζον, το δώρον η το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον; 20 ο ούν ομόσας εν τω θυσιαστηρίω ομνύει εν αυτώ και εν πάσι τοις επάνω αυτού·

21 και ο ομόσας εν τω ναώ ομνύει εν αυτώ και εν τω κατοικήσαντι αυτόν· 22 και ο ομόσας εν τω ουρανώ ομνύει εν τω θρόνω του Θεού και εν τω καθημένω επάνω αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΓ´ 13 – 22

13 Αλλοίμονον δε εις σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι κατατρώγετε τα σπίτια και την περιουσίαν των χηρών, σείς που με πρόσχημα ευλαβείας διά σκοπούς συμφεροντολογικούς κάμνετε μακράς προσευχάς· δι’ αυτό θα λάβετε μεγαλυτέραν καταδίκην από τους άλλους αδίκους και κλέπτας.

14 Αλλοίμονόν σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι με την διεστραμμένην διδασκαλίαν σας, που επισκοτίζει και νοθεύει το περιεχόμενον του νόμου, κλείετε την θύραν της βασιλείας των ουρανών προ των ανθρώπων.Αλλοίμονόν σας, διότι και σείς δεν εισέρχεσθε, αλλ’ ούτε και εκείνους, που έχουν την διάθεσιν να εισέλθουν, τους αφίνετε να έμβουν.

15 Αλλοίμονόν σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την γην διά να προσελκύσετε έστω και ένα μόνον προσήλυτον και από ειδωλολάτρην να τον κάμετε Ιουδαίον.Και όταν γίνη, τον κάνετε παιδί της γεέννης, άξιον να ριφθή εις αυτήν πολύ περισσότερον από ο,τι είσθε σείς.

16 Αλλοίμονόν σας, οδηγοί του λαού τυφλοί, οι οποίοι λέγετε· Αν τυχόν κανείς ορκισθή εις τον ναόν, δεν είναι τίποτε αυτό· Εκείνος όμως που θα ορκισθή εις τον χρυσόν του ναού, είναι υποχρεωμένος να τηρήση τον όρκον του. 17 Μωροί και τυφλοί ! Σας αξίζουν αι ονομασίαι αυταί, διότι ποίος είναι ανώτερος κατά την ιερότητα, ο χρυσός η ο ναός, που αγιάζει τον χρυσόν;

18 Λέγετε ακόμη και τούτο· Εκείνος, που τυχόν θα ορκισθή εις το θυσιαστήριον, δεν είναι τίποτε ο όρκος αυτός.Εκείνος όμως, που θα ορκισθή εις το δώρον, που ετέθη επί του θυσιαστηρίου, δεσμεύεται από τον όρκον του.

19 Είσθε μωροί και τυφλοί· διότι, τι είναι μεγαλύτερον εις ιερότητα, το δώρον η το θυσιαστήριον, που αγιάζει το δώρον;

20 Εκείνος λοιπόν, που ωρκίσθη εις το θυσιαστήριον, ορκίζεται εις αυτό και συγχρόνως εις όλα που είναι επ’ αυτού. 21 Και εκείνος, που ωρκίσθη εις τον ναόν, ορκίζεται εις αυτόν και εις τον Θεόν, που κατοικεί εις τον ναόν.

22 Και εκείνος, που ορκίζεται εις τον ουρανόν, ορκίζεται εις τον θρόνον του Θεού, (διότι εις την Γραφήν ο ουρανός λέγεται θρόνος του Θεού), αλλ’ ορκίζεται συγχρόνως και εις τον Θεόν, που κάθηται επί του θρόνου αυτού.