Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Απριλίου 2023

255

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε/ 24 – 30 – 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν.

25 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έρχεται ώρα, και νυν εστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται 26 ώσπερ γαρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ, ούτως έδωκε και τω υιω ζωήν έχειν εν εαυτώ

27 και εξουσίαν έδωκεν αυτώ και κρίσιν ποιειν, ότι υιός ανθρώπου εστί. 28 μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα εν η πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής αυτού, 29 και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως.

30 ου δύναμαι εγώ ποιειν απ εμαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε/ 24 – 30

24 ναι· ο Πατήρ παρεχώρησεν εις τον υιον εξουσίαν να δίδη ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος, που ακούει και εγκολπώνεται την διδασκαλίαν μου και πιστεύει εις τον Πατέρα μου, ο οποίος με έστειλεν εις τον κόσμον, έχει από αυτής της στιγμής που επίστευσε, ζωήν αιώνιον και δεν θα υποβληθή αυτός εις δίκην και εις κρίσιν, αλλ έχει ήδη μεταβή από τον πνευματικόν της αμαρτίας θάνατον εις την αθάνατον και αιωνίαν ζωήν.

25 Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι ένεκα της αμαρτίας νεκροί πνευματικώς άνθρωποι θα ακούσουν την διδασκαλίαν του Υιού του Θεού, που ως άλλη φωνή προσκλήσεως θα απευθυνθή προς αυτούς, και όσοι θα ακούσουν με πρόθυμα τα αυτιά της ψυχής των την φωνήν αυτήν, και θα εγκολπωθούν τα όσα αύτη διδάσκει και παραγγέλλει, θα ζήσουν την αιωνίαν ζωήν.

26 θα ζήσουν δε, διότι ο υιος, εις την φωνήν και διδασκαλίαν του οποίου υπακούουν, είναι πηγή ζωής. Πράγματι. Καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν μέσα του και είναι ζωή από τον εαυτόν του, έτσι έδωκε και εις τον ενανθρωπήσαντα υιον του να έχη μέσα του ζωήν και να μεταδίδη αυτήν και εις τους άλλους. 27 και έδωκεν ακόμη εις αυτόν εξουσίαν να δικάζη και να ενεργή ως Κριτής, διότι είναι ο Μεσσίας, που έγινεν άνθρωπος και εξωμοιώθη προς εκείνους, των οποίων είναι Κριτής.

28 μη εκπλήττεσθε δι αυτό, που σας είπα. θα συμβούν πολύ θαυμαστότερα από αυτό. Διότι έρχεται ώρα, κατά την οποίαν όλοι οι πεθαμένοι, που θα ευρίσκωνται έως τότε εις τα μνήματα, θα ακούσουν την φωνήν του Υιού του Θεού, που θα τους διατάσση να αναστηθούν.

29 και θα βγουν όλοι από τα μνήματα, και όσοι μεν έπραξαν κατά τον επίγειον βίον τους τα αγαθά, θα αναστηθούν δια να απολαύσουν ζωήν αιώνιον και μακαρίαν, εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά, θα αναστηθούν δια να δικασθούν και κατακριθούν. 30 θα δικασθούν δε από εμέ με πάσαν δικαιοσύνην. Διότι εγώ και τώρα και πάντοτε δεν δύναμαι να πράττω τίποτε από τον εαυτόν μου, το οποίον να μη θέλη και ο Πατήρ μου. Καθώς ακούω από τον Πατέρα, κρίνω σύμφωνα προς ο, τι ο Πατήρ προς εμέ τον ενανθρωπήσαντα υιον του λέγει και η κρίσις μου λοιπόν είναι δικαία διότι δεν ζητώ να στήσω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος με έστειλεν εις τον κόσμον και ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος.