Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουλίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8) - Τω καιρώ εκείνω, εμβάς ο ᾿Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν. Και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον ε΄ 14-19 – Των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου - Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς· Υμείς εστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· ουδέ καίουσι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον θ΄ 36, ι΄ 1-8 - Τω καιρώ εκείνω, ιδών ο Ιησούς τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου

Ευαγγέλιο - Κυριακή των Αγίων Πάντων: Κατά Ματθαίον - Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30: Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου

Ευαγγέλιο: ᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12) - Κυριακή της Πεντηκοστής: Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ῾Ο πιστεύων εἰς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιουνίου

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη - Κεφάλαιο 9, 1-38 - Κυριακή των Αγίων Πατέρων: Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες; Ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος η οι γονείς αυτού,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου

Ευαγγέλιο: Κυριακῆ τῶν Μυροφόρων - Μάρκου ιε´ 43– ις´ 8. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Μαΐου

Κυριακή του Θωμά - Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη - Κεφάλαιο Κ'(20) 19-31: Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Απριλίου

Κυριακή των Βαΐων - Κατά Ιωάννη Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 1-18: Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ᾿Εποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου

Ε΄ των Νηστειών - Της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας - Ευαγγέλιο: Μαρκ. ι´ 32-45: Τω καιρώ εκείνω, παραλαμβάνει ο ᾿Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν... ότι ιδού αναβαίνομεν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »