Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου

Ευαγγέλιο: ᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12) - Κυριακή της Πεντηκοστής: Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ῾Ο πιστεύων εἰς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιουνίου

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη - Κεφάλαιο 9, 1-38 - Κυριακή των Αγίων Πατέρων: Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες; Ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος η οι γονείς αυτού,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου

Ευαγγέλιο: Κυριακῆ τῶν Μυροφόρων - Μάρκου ιε´ 43– ις´ 8. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Μαΐου

Κυριακή του Θωμά - Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη - Κεφάλαιο Κ'(20) 19-31: Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Απριλίου

Κυριακή των Βαΐων - Κατά Ιωάννη Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 1-18: Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ᾿Εποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου

Ε΄ των Νηστειών - Της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας - Ευαγγέλιο: Μαρκ. ι´ 32-45: Τω καιρώ εκείνω, παραλαμβάνει ο ᾿Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν... ότι ιδού αναβαίνομεν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Απριλίου

Δ΄ Νηστειῶν - τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος - Ευαγγέλιο: Μάρκ. θ΄ 17-31: Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Μαρτίου

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - Ευαγγέλιο Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1: Είπεν ο Κύριος όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι. ος γαρ αν θέλη την ψυχήν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Μαρτίου

Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Ευαγγέλιο Μαρκ. β´ 1-12: Τω καιρώ εκείνω, εισήλθεν ο ᾿Ιησούς εις Καπερναούμ, και ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τα πρόςτήν θύραν· και ελάλει...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Μαρτίου

Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ευαγγέλιο ᾿Ιω. α´ 44-52: Τω καιρώ εκείνω ηθέλησεν ο ᾿Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι. ῏Ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαιδά, εκ της πόλεως...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »