Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 45 - 48 - 45 Και εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας 46 λέγων αυτοίς· Γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής εστιν· υμείς δε...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 - 27 - 18 Και επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων· Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 19 είπε δε αυτώ ο Ιησούς· Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε´ 24 - 34 - 24 και απήλθε μετ’ αυτού· και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, και συνέθλιβον αυτόν. 25 Και γυνή τις ούσα εν ῥύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 και πολλά παθούσα...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 12 - 28 - 12 είπεν ούν· Άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν μακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι. 13 καλέσας δε δέκα δούλους εαυτού έδωκεν αυτοίς δέκα μνάς και είπε...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 31 - 34 - 31 Παραλαβών δε τους δώδεκα είπε προς αυτούς· Ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσόλυμα, και τελειωθήσεται πάντα τα γεγραμμένα διά των προφητών τώ υιώ του ανθρώπου. 32 παραδοθήσεται γάρ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 15 - 17 - 15 Προσέφερον δε αυτώ και τα βρέφη ίνα αυτών άπτηται· και ιδόντες οι μαθηταί επετίμησαν αυτοίς. 16 ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν· Άφετε τα παιδία έρχεσθαι...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 38 - 42 - 38 Εγένετο δε εν τώ πορεύεσθαι αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. 39 και τήδε...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 57 - 62 - 57 Εγένετο δε πορευομένων αυτών εν τη οδώ είπέ τις προς αυτόν· Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε. 58 και είπεν αυτώ ο Ιησούς· Αι αλώπεκες φωλεούς...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 15 - 18 - 15 και σύ, Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθείσα, έως άδου καταβιβασθήση. 16 Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί· ο δε εμέ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 9 - 13 - 9 Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· Ακολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ. 10 Και εγένετο αυτού...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »