Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 31 - 36 - 31 Καί κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλιν τής Γαλιλαίας, καί ήν διδάσκων αυτούς εν τοίς σάββασι ... 32 καί εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία ήν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 - 42 - 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής. 39 καί τήδε...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 5 - 25 - 5 Εγένετο εν ταίς ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως τής Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, καί γυνή αυτώ εκ τών θυγατέρων Ααρών, καί τό...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 1 - 15 - 1 Ιησούς δέ πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από τού Ιορδάνου, καί ήγετο εν τώ Πνεύματι εις τήν έρημον ... 2 ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό τού διαβόλου, καί...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 23 - 38 -  23 Καί αυτός ήν ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, τού Ηλί, 24 τού Ματθάν, τού Λευί, τού Μελχί, τού Ιωαννά, τού...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 - 38 - 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού, καί ακολουθείτω μοι. 35 ός...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 21 – 30 – 21 Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω καί ζητήσετέ με, καί εν τή αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 1 - 9 - 1 Καί πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρά τήν θάλασσαν καί συνήχθη πρός αυτόν όχλος πολύς, ώστε αυτόν εμβάντα εις τό πλοίον καθήσθαι εν τή θαλάσση καί πάς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 36 - 50 - 36 Ηρώτα δέ τις αυτόν τών Φαρισαίων ίνα φάγη μετ αυτού καί εισελθών εις τήν οικίαν τού Φαρισαίου ανεκλίθη. 37 καί ιδού γυνή εν τή πόλει ήτις...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 - 27 - 20 Καί έρχονται εις οίκον καί συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μή δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν. 21 καί ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γάρ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »