Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιγ/ 31 - 37 - 31 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε εμοί λόγοι ου μη παρελεύσονται. 32 Περί δε της ημέρας εκείνης η της ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 8 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιγ/ 24 - 31 - 24 αλλ εν εκείναις ταις ημέραις, μετά την θλίψιν εκείνην ο ήλιος σκοτισθήσεται, και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, ... 25 και οι αστέρες έσονται...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιγ/ 14 - 23 - 14 Όταν δε ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου εστώς όπου ου δει - ο αναγινώσκων νοείτω - τότε οι εν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 10 - 14 - 10 Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. 11 ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσηύχετο ο Θεός, ευχαριστώ σοι...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 2 - 8 - 2 λέγων Κριτής τις ην εν τινι πόλει τον Θεόν μη φοβούμενος και άνθρωπον μη εντρεπόμενος. 3 χήρα δε ην εν τη πόλει εκείνη, και ήρχετο προς...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Β/ 25 - 38 - 25 και ιδού ην άνθρωπος εν Ιερουσολύμοις ω όνομα Συμεών, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και Πνεύμα ην άγιον επ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Β/ 22 - 40 - 22 και ότε επλήσθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτών κατά τον νόμον Μωϋσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω Κυρίω, ... 23 καθώς γέγραπται εν νόμω Κυρίου...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιβ/ 28 – 38 – 28 και προσελθών εις των γραμματέων, ακούσας αυτών συζητούντων, ιδών ότι καλώς αυτοίς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν Ποία εστί πρώτη πάντων εντολή; 29 ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτώ...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιβ/ 18 - 27 - 18 και έρχονται Σαδδουκαίοι προς αυτόν, οίτινες λέγουσιν ανάστασιν μη είναι, και επηρώτων αυτόν λέγοντες ... 19 Διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ημίν ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη και...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε/ 14 - 19 - 14 Υμείς εστε το φως του κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη... 15 ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ επί την...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »