Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 13 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ η/ 31 - 42 - 31 Έλεγεν ουν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκότας αυτώ Ιουδαίους Εάν υμείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, αληθώς μαθηταί μου εστε, 32 και γνώσεσθε την αλήθειαν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ η/ 21 - 30 - 21 Είπεν ουν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω και ζητήσετέ με, και εν τη αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 10 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 14 - 30 - 14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς ; 16...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 9 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 1 - 13 - 1 και περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία ου γαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατείν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι. 2 ην δε εγγύς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε/ 1 - 15 - 1 Μετά ταύτα ην η εορτή των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. 2 έστι δε εν τοις Ιεροσολύμοις επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγομένη Εβραϊστί...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 6 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιε/ 17 - 27 - 17 ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους. 18 ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. 19 ει εκ του κόσμου ήτε, ο κόσμος...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 5 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 48 - 54 - 48 εγώ ειμι ο άρτος της ζωής. 49 οι πατέρες υμών έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον ... 50 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 4 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 40 - 44 - 40 τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με, ίνα πας ο θεωρών τον υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 3 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 35 - 39 - 35 είπε δε αυτοίς ο Ιησούς Εγώ ειμι ο άρτος της ζωής ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 14 - 27 - 14 οι ουν άνθρωποι, ιδόντες ο εποίησε σημείον ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον. 15 Ιησούς ουν γνους ότι...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »