Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου, 2022

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 23 - 38 - 23 Καί αυτός ήν ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, τού Ηλί, 24 τού Ματθάν, τού Λευί, τού Μελχί, τού Ιωαννά,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 - 38 - 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού, καί ακολουθείτω μοι. 35...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 21 - 30 - 21 Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω καί ζητήσετέ με, καί εν τή αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 1 - 20 - 1 Καί ήλθον εις τό πέραν τής θαλάσσης εις τήν χώραν τών Γεργεσηνών. 2 καί εξελθόντος αυτού εκ τού πλοίου ευθέως απήντησεν αυτώ εκ τών μνημείων άνθρωπος...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 6 - 11 - 6 καί λέγει αυτοίς Ίδε ο άνθρωπος. ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς καί οι υπηρέται, εκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος Λάβετε...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 13 - 19 - 13 Ελθών δέ ο Ιησούς εις τά μέρη Καισαρείας τής Φιλίππου ηρώτα τούς μαθητάς αυτού λέγων Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τόν υιόν τού ανθρώπου; 14...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 13 - 17 - 13 καί ουδείς αναβέβηκεν εις τόν ουρανόν ει μή ο εκ τού ουρανού καταβάς, ο υιός τού ανθρώπου ο ών εν τώ ουρανώ. 14 καί καθώς Μωϋσής...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 37 - 42 - 37 Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος καί ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος ... 38 καί...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 - 42 - 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής. 39 καί τήδε...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 - 27 - 20 Καί έρχονται εις οίκον καί συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μή δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν. 21 καί ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γάρ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »