Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2021

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 2 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 17 - 26 - 17 Καί εγένετο εν μιά τών ημερών καί αυτός ήν διδάσκων, καί ήσαν καθήμενοι Φαρισαίοι καί νομοδιδάσκαλοι οί ήσαν εληλυθότες εκ πάσης κώμης τής Γαλιλαίας καί...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 1 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 17 - 23 - 17 καί καταβάς μετ αυτών έστη επί τόπου πεδινού, καί όχλος μαθητών αυτού, καί πλήθος πολύ τού λαού από πάσης τής Ιουδαίας καί Ιερουσαλήμ καί τής...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 12 - 19 - 12 Εγένετο δέ εν ταίς ημέραις ταύταις εξήλθεν εις τό όρος προσεύξασθαι καί ήν διανυκτερεύων εν τή προσευχή τού Θεού. 13 καί ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τούς...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 33 - 39 - 33 Οι δέ είπον πρός αυτόν Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά καί δεήσεις ποιούνται, ομοίως καί οι τών Φαρισαίων, οι δέ σοί εσθίουσι καί πίνουσιν; 34...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 12 - 16 - 12 Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν εν μιά τών πόλεων καί ιδού ανήρ πλήρης λέπρας καί ιδών τόν Ιησούν, πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγων...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 38 - 44 - 38 Αναστάς δέ εκ τής συναγωγής εισήλθεν εις τήν οικίαν Σίμωνος. η πενθερά δέ τού Σίμωνος ήν συνεχομένη πυρετώ μεγάλω, καί ηρώτησαν αυτόν περί αυτής. 39 καί...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 - 27 - 25 Οι μέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δέ παρά τώ σταυρώ τού Ιησού η μήτηρ αυτού καί η αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία η τού...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 31 - 36 - 31 Καί κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλιν τής Γαλιλαίας, καί ήν διδάσκων αυτούς εν τοίς σάββασι ... 32 καί εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία ήν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 - 42 - 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής. 39 καί τήδε...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 5 - 25 - 5 Εγένετο εν ταίς ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως τής Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, καί γυνή αυτώ εκ τών θυγατέρων Ααρών, καί τό...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »