Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 - 42 - 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής. 39 καί τήδε...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 5 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 20 - 20 - 20 καί ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν τήν πορφύραν καί ενέδυσαν αυτόν τά ιμάτια τά ίδια, καί εξάγουσιν αυτόν ίνα σταυρώσωσιν αυτόν. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 22 -...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 9 - 16 - 9 εγώ ειμι η θύρα δι εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, καί εισελεύσεται καί εξελεύσεται, καί νομήν ευρήσει. ... 10 ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μή ίνα...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 7 - 11 - 7 Ήκουσε δέ Ηρώδης ο τετράρχης τά γενόμενα υπ αυτού πάντα, καί διηπόρει διά τό λέγεσθαι υπό τινων ότι Ιωάννης ηγήγερται εκ τών νεκρών, 8 υπό τινων...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 2 Δεκεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 9 - 18 - 9 Ήρξατο δέ πρός τόν λαόν λέγειν τήν παραβολήν ταύτην Άνθρωπός τις εφύτευσεν αμπελώνα, καί εξέδετο αυτόν γεωργοίς καί απεδήμησε χρόνους ικανούς. 10 καί εν τώ καιρώ...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 8 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ/ 29 - 40 - 29 Καί εγένετο ως ήγγισεν εις Βηθσφαγή καί Βηθανίαν πρός τό όρος τό καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο τών μαθητών αυτού... 30 ειπών Υπάγετε εις τήν κατέναντι κώμην,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 35 – 43 – 35 Εγένετο δέ εν τώ εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν προσαιτών. 36 ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. 37 απήγγειλαν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 1 - 12 - 1 Καί εισήλθε πάλιν εις Καπερναούμ δι ημερών καί ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι. 2 καί ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τά πρός τήν θύραν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 21 - 23 - 21 Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, αλλ ο ποιών τό θέλημα τού πατρός μου τού εν τοίς ουρανοίς. 22...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 33 - 39 - 33 Οι δέ είπον πρός αυτόν Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά καί δεήσεις ποιούνται, ομοίως καί οι τών Φαρισαίων, οι δέ σοί εσθίουσι καί πίνουσιν; 34...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »