Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 9 - 16 - 9 εγώ ειμι η θύρα δι εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει. 10 ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μη ίνα κλέψη...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 8 Ιουνίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ/ 19 - 36 - 19 οι ούν Φαρισαίοι είπον πρός εαυτούς Θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν; ίδε ο κόσμος οπίσω αυτού απήλθεν. 20 Ήσαν δέ τινες Έλληνες εκ τών αναβαινόντων ίνα...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 5 Μαρτίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 1 - 13 - 1 Προσέχετε τήν ελεημοσύνην υμών μή ποιείν έμπροσθεν τών ανθρώπων πρός τό θεαθήναι αυτοίς ει δέ μήγε, μισθόν ουκ έχετε παρά τώ πατρί υμών τώ εν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 1 - 9 - 1 Έλεγε δέ καί πρός τούς μαθητάς αυτού Άνθρωπός τις ήν πλούσιος, ός είχεν οικονόμον, καί ούτος διεβλήθη αυτώ ως διασκορπίζων τά υπάρχοντα αυτού. 2 καί φωνήσας...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 14 - 23 - 14 Καί ήν εκβάλλων δαιμόνιον, καί αυτό ήν κωφόν εγένετο δέ τού δαιμονίου εξελθόντος ελάλησεν ο κωφός, καί εθαύμαζον οι όχλοι ... 15 τινές δέ εξ αυτών...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 15 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 27 - 30 - 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό τού πατρός μου καί ουδείς επιγινώσκει τόν υιόν ει μή ο πατήρ, ουδέ τόν πατέρα τις επιγινώσκει ει μή ο υιός...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 18 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 14 - 19 - 14 Υμείς εστε τό φώς τού κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη 15 ουδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αυτόν υπό τόν μόδιον, αλλ επί τήν...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Ιουνίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 15 - 21 - 15 Προσέχετε δέ από τών ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται πρός υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ εισιν λύκοι άρπαγες. 16 από τών καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς μήτι συλλέγουσιν...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Ιουλίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 24 - 30 - 24 Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων Ωμοιώθη η βασιλεία τών ουρανών ανθρώπω σπείραντι καλόν σπέρμα εν τώ αγρώ αυτού ... 25 εν δέ τώ καθεύδειν τούς ανθρώπους...

Το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης 29 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: Μεγάλη Πέμπτη: Εν η εορτάζομεν τον Ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον, την Υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσίαν. Των Αγίων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου εκ των Ο΄, της Αγίας Μάρτυρος Κερκύρας, του εν Αγίοις Πατρός...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »