Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 19 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 9 - 13 - 9 Καί μεταβάς εκείθεν ήλθεν εις τήν συναγωγήν αυτών 10 καί ιδού άνθρωπος ήν εκεί τήν χείρα έχων ξηράν καί επηρώτησαν αυτόν λέγοντες Ει έξεστι τοίς σάββασι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 14 - 19 - 14 Υμείς εστε τό φώς τού κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη 15 ουδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αυτόν υπό τόν μόδιον, αλλ επί τήν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 24 - 34 - 24 καί απήλθε μετ αυτού καί ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, καί συνέθλιβον αυτόν. 25 Καί γυνή τις ούσα εν ρύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 καί πολλά παθούσα υπό...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 16 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 1 – 8 – 1 Εν εκείνω τώ καιρώ επορεύθη ο Ιησούς τοίς σάββασιν διά τών σπορίμων οι δέ μαθηταί αυτού επείνασαν, καί ήρξαντο τίλλειν στάχυας καί εσθίειν. 2 οι δέ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 15 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 27 - 30 - 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό τού πατρός μου καί ουδείς επιγινώσκει τόν υιόν ει μή ο πατήρ, ουδέ τόν πατέρα τις επιγινώσκει ει μή ο υιός...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 20 - 26 - 20 Τότε ήρξατο ονειδίζειν τάς πόλεις εν αίς εγένοντο αι πλείσται δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν 21 Ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαϊδά ότι ει εν Τύρω...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 16 - 21 - 16 Ο ακούων υμών εμού ακούει, καί ο αθετών υμάς εμέ αθετεί ο δέ εμέ αθετών αθετεί τόν αποστείλαντά με. 17 Υπέστρεψαν δέ οι εβδομήκοντα μετά χαράς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 - 33 - 22 Ο λύχνος τού σώματός εστιν ο οφθαλμός. εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον τό σώμά σου φωτεινόν έσται 23 εάν δέ ο οφθαλμός σου...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 24 - 29 - 24 Πάς ούν όστις ακούει μου τούς λόγους τούτους καί ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρί φρονίμω, όστις ωκοδόμησεν τήν οικίαν αυτού επί τήν πέτραν 25 καί κατέβη...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 9 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 32 - 36 - 32 Πάς ούν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς 33 όστις δ άν αρνήσηταί με...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ