Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 20 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 21 - 30 - 21 Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω καί ζητήσετέ με, καί εν τή αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 19 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 12 - 20 - 12 Πάλιν ούν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγων Εγώ ειμι τό φώς τού κόσμου ο ακολουθών εμοί ου μή περιπατήση εν τή σκοτία, αλλ έξει τό...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 18 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 14 - 30 - 14 Ήδη δέ τής εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις τό ιερόν καί εδίδασκε. 15 εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες Πώς ούτος γράμματα οίδε μή μεμαθηκώς; 16 απεκρίθη ούν...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 1 - 13 - 1 Καί περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τή Γαλιλαία ου γάρ ήθελεν εν τή Ιουδαία περιπατείν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι. 2 ήν δέ εγγύς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 1 - 15 - 1 Μετά ταύτα ήν η εορτή τών Ιουδαίων, καί ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. 2 έστι δέ εν τοίς Ιεροσολύμοις επί τή προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγομένη Εβραϊστί...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΕ/ 17 - 27 - 17 ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους. 18 Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. 19 ει εκ τού κόσμου ήτε, ο κόσμος...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 13 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 48 - 54 - 48 εγώ ειμι ο άρτος τής ζωής. 49 οι πατέρες υμών έφαγον τό μάννα εν τή ερήμω καί απέθανον ... 50 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 40 - 44 - 40 τούτο δέ εστι τό θέλημα τού πέμψαντός με, ίνα πάς ο θεωρών τόν υιόν καί πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον, καί αναστήσω αυτόν εγώ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 35 - 39 - 35 είπε δέ αυτοίς ο Ιησούς Εγώ ειμι ο άρτος τής ζωής ο ερχόμενος πρός με ου μή πεινάση, καί ο πιστεύων εις εμέ ου μή...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 10 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 12 - 19 - 12 Εγένετο δέ εν ταίς ημέραις ταύταις εξήλθεν εις τό όρος προσεύξασθαι καί ήν διανυκτερεύων εν τή προσευχή τού Θεού. 13 καί ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τούς...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »