Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 44 - 50 - 44 Θέσθε υμείς εις τά ώτα υμών τούς λόγους τούτους ο γάρ υιός τού ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων. 45 οι δέ ηγνόουν τό ρήμα τούτο,...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 5 - 15 - 5 Εξήλθεν ο σπείρων τού σπείραι τόν σπόρον αυτού. καί εν τώ σπείρειν αυτόν ό μέν έπεσε παρά τήν οδόν, καί κατεπατήθη, καί τά πετεινά τού...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΖ/ 33 - 54  - 33 Καί ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ό εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, 34 έδωκαν αυτώ πιείν όξος μετά χολής μεμιγμένον καί γευσάμενος ουκ ήθελε πιείν. 35 σταυρώσαντες δέ...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 12 - 18 - 12 Η δέ ημέρα ήρξατο κλίνειν προσελθόντες δέ οι δώδεκα είπον αυτώ Απόλυσον τόν όχλον, ίνα πορευθέντες εις τάς κύκλω κώμας καί τούς αγρούς καταλύσωσι καί...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 7 - 11 - 7 Ήκουσε δέ Ηρώδης ο τετράρχης τά γενόμενα υπ αυτού πάντα, καί διηπόρει διά τό λέγεσθαι υπό τινων ότι Ιωάννης ηγήγερται εκ τών νεκρών, 8 υπό τινων...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 22 - 25 - 22 Καί εγένετο εν μιά τών ημερών καί αυτός ενέβη εις πλοίον καί οι μαθηταί αυτού, καί είπε πρός αυτούς Διέλθωμεν εις τό πέραν τής λίμνης...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 11 - 16 - 11 Καί εγένετο εν τώ εξής επορεύετο εις πόλιν καλουμένην Ναίν καί συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί καί όχλος πολύς. 12 ως δέ ήγγισε τή πύλη...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 9 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 36 – 38 – 36 Ιδών δέ τούς όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελυμένοι καί ερριμμένοι ως πρόβατα μή έχοντα ποιμένα. 37 τότε λέγει τοίς μαθηταίς αυτού Ο μέν θερισμός...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 31 - 35 - 31 Τίνι ούν ομοιώσω τούς ανθρώπους τής γενεάς ταύτης, καί τίνι εισίν όμοιοι; 32 όμοιοί εισι παιδίοις τοίς εν αγορά καθημένοις καί προσφωνούσιν αλλήλοις καί λέγουσιν ηυλήσαμεν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 17 - 30 - 17 καί εξήλθεν ο λόγος ούτος εν όλη τή Ιουδαία περί αυτού καί εν πάση τή περιχώρω. 18 Καί απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων. 19...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »