Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 14 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 30 - 47 - 30 ου δύναμαι εγώ ποιείν απ εμαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, καί η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ τό θέλημα τό εμόν, αλλά...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 13 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 24 - 30 - 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 17 - 24 - 17 ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς Ο πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι. 18 διά τούτο ούν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι, ότι ου μόνον...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 11 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 16 - 21 - 16 Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν υιόν αυτού τόν μονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται αλλ έχη ζωήν...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 10 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 12 - 19 - 12 Εγένετο δέ εν ταίς ημέραις ταύταις εξήλθεν εις τό όρος προσεύξασθαι καί ήν διανυκτερεύων εν τή προσευχή τού Θεού. 13 καί ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τούς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 - 31 - 19 Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 8 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 - 28 - 25 Οι μέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δέ παρά τώ σταυρώ τού Ιησού η μήτηρ αυτού καί η αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία η τού...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 7 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Β/ 12 - 22 - 12 Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός καί η μήτηρ αυτού καί οι αδελφοί αυτού καί οι μαθηταί αυτού, καί εκεί έμεινεν ου πολλάς ημέρας. 13 Καί...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 6 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 1 - 15 - 1 Ήν δέ άνθρωπος εκ τών Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτώ, άρχων τών Ιουδαίων ... 2 ούτος ήλθε πρός αυτόν νυκτός καί είπεν αυτώ Ραββί, οίδαμεν ότι από...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 5 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 35 - 52 - 35 Τή επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης καί εκ τών μαθητών αυτού δύο, 36 καί εμβλέψας τώ Ιησού περιπατούντι λέγει Ίδε ο αμνός τού Θεού. 37 καί...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ