Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ϛ´ 45 - 53 - 45 Και ευθέως ηνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήναι εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαιδάν, έως αυτός απολύση τον όχλον· 46 και αποταξάμενος αυτοίς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ´ 6 - 11 - 6 και λέγει αυτοίς· Ίδε ο άνθρωπος. ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέται, εκραύγασαν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· Λάβετε...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙϚ´ 13 - 19 - 13 Ελθών δε ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρείας της Φιλίππου ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον υιόν του ανθρώπου; 14...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ´ 47 – 54 – 47 και εάν τις μου ακούση των ρημάτων και μη πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν· ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον, αλλ’ ίνα σώσω τον...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε´ 1 - 20 - 1 Και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των Γεργεσηνών. 2 και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτώ εκ των μνημείων...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 5 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ´ 24 - 34 - 24 Και έλεγεν αυτοίς· Βλέπετε τι ακούετε. εν ω μέτρω μετρείτε, μετρηθήσεται υμίν, και προστεθήσεται υμίν τοις ακούουσιν. 25 ος γαρ αν έχη, δοθήσεται αυτώ· και ος...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 16 - 22 - 16 Και ήλθεν εις Ναζαρέτ, ου ην τεθραμμένος, και εισήλθεν κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώναι. 17 και...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 31 Αυγούστου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 38 - 42 - 38 Εγένετο δε εν τω πορεύεσθαι αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δε τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. 39 και τήδε...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 30 Αυγούστου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ´ 20 - 27 - 20 Και έρχονται εις οίκον· και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μη δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν. 21 και ακούσαντες οι παρ’ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν· έλεγον γαρ...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 29 Αυγούστου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ϛ´ 14 - 30 - 14 Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης· φανερόν γάρ εγένετο το όνομα αυτού· και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη, και διά τούτο ενεργούσιν αι...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »