Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 22 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 9 - 13 - 9 καν μεν ποιήση καρπόν· ει δε μήγε, εις το μέλλον εκκόψεις αυτήν. 10 Ην δε διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι. 11 και ιδού...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 10 - 14 - 10 Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις τό ιερόν προσεύξασθαι, ο είς Φαρισαίος καί ο έτερος τελώνης. 11 ο Φαρισαίος σταθείς πρός εαυτόν ταύτα προσηύχετο ο Θεός, ευχαριστώ σοι...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 20 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 2 - 8 - 2 λέγων Κριτής τις ήν έν τινι πόλει τόν Θεόν μή φοβούμενος καί άνθρωπον μή εντρεπόμενος. 3 χήρα δέ ήν εν τή πόλει εκείνη, καί ήρχετο πρός...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 1 – 9 – 1 Καί εκπορευομένου αυτού εκ τού ιερού λέγει αυτώ είς τών μαθητών αυτού Διδάσκαλε, ίδε ποταποί λίθοι καί ποταπαί οικοδομαί. 2 καί ο Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτώ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 38 – 44 – 38 Καί έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού Βλέπετε από τών γραμματέων τών θελόντων εν στολαίς περιπατείν καί ασπασμούς εν ταίς αγοραίς… 39 καί πρωτοκαθεδρίας εν ταίς...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 28 - 38 - 28 Καί προσελθών είς τών γραμματέων, ακούσας αυτών συζητούντων, ιδών ότι καλώς αυτοίς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν Ποία εστί πρώτη πάντων εντολή; 29 ο δέ Ιησούς απεκρίθη αυτώ...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 18 – 27 – 18 Καί έρχονται Σαδδουκαίοι πρός αυτόν, οίτινες λέγουσιν ανάστασιν μή είναι, καί επηρώτων αυτόν λέγοντες… 19 Διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ημίν ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη καί καταλίπη...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 13 - 17 - 13 Καί αποστέλλουσι πρός αυτόν τινας τών Φαρισαίων καί τών Ηρωδιανών ίνα αυτόν αγρεύσωσι λόγω. 14 οι δέ ελθόντες λέγουσιν αυτώ Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής εί καί...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 21 - 28 - 21 Καί εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος. 22 καί ιδού γυνή Χαναναία από τών ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα Ελέησόν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 13 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 34 – 37 – 34 αμήν λέγω υμίν, ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται. 35 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ