Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 27 – 30 – 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου· και ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο υιός και...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 9 Ιανουαρίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 9 - 15 - 9 Και εγένετο εν εκείναις ταις ημέραις ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. 10 και ευθέως αναβαίνων από του...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 4 Ιανουαρίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 18 - 28 - 18 Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε· ο μονογενής υιός ο ών εις τον κόλπον του πατρός εκείνος εξηγήσατο. 19 Και αύτη εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β´ 13 - 23 - 13 Αναχωρησάντων δε αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ τώ Ιωσήφ λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 19 - 29 - 19 ομοία εστί κόκκω σινάπεως, όν λαβών άνθρωπος έβαλεν εις κήπον εαυτού· και ηύξησε και εγένετο εις δένδρον μέγα, και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσεν εν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 13 - 23 - 13 Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ’ αυτού. 14 ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων· Εγώ χρείαν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 16 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ´ 1 - 11 - 1 Και εγένετο εν τώ ελθείν αυτόν εις οίκόν τινος των αρχόντων των Φαρισαίων σαββάτω φαγείν άρτον, και αυτοί ήσαν παρατηρούμενοι αυτόν. 2 και ιδού άνθρωπός τις...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 10 - 15 - 10 και τον λόγον εκράτησαν, προς εαυτούς συζητούντες τί εστι το εκ νεκρών αναστήναι. 11 και επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δεί ελθείν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η´ 30 - 34 - 30 και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού. 31 Και ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δεί τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 9 - 16 - 9 εγώ ειμι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει. 10 ο κλέπτης ουκ έρχεται ει μη ίνα κλέψη...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »