Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 12 - 19 - 12 καί εισερχομένου αυτού είς τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οί έστησαν πόρρωθεν, ... 13 καί αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. 14 καί...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 15 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 15 - 22 - 15 Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω. 16 καί αποστέλλουσιν αυτώ τούς μαθητάς αυτών μετά τών Ηρωδιανών λέγοντες Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 15 - 21 - 15 Ο δέ Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, καί εθεράπευσεν αυτούς πάντας, ... 16 καί επετίμησεν αυτοίς ίνα μή φανερόν ποιήσωσιν αυτόν, 17 όπως...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 13 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 1 - 8 - 1 Καί εγένετο εν μιά τών ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τόν λαόν εν τώ ιερώ καί ευαγγελιζομένου επέστησαν οι ιερείς καί οι γραμματείς σύν τοίς πρεσβυτέροις...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 39 - 42 - 39 Εζήτουν ούν πάλιν πιάσαι αυτόν καί εξήλθεν εκ τής χειρός αυτών. 40 Καί απήλθε πάλιν πέραν τού Ιορδάνου, εις τόν τόπον όπου ήν Ιωάννης τό πρώτον...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 11 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 27 - 30 - 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό τού πατρός μου καί ουδείς επιγινώσκει τόν υιόν ει μή ο πατήρ, ουδέ τόν πατέρα τις επιγινώσκει ει μή ο υιός...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 12 - 17 - 12 Ακούσας δέ ότι Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησεν εις τήν Γαλιλαίαν. 13 καί καταλιπών τήν Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ 14 ίνα...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 8 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 1 - 11 - 1 Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις τήν έρημον υπό τού Πνεύματος, πειρασθήναι υπό τού διαβόλου. 2 καί νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασεν. 3 Καί...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 29 - 34 - 29 Τή επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τόν Ιησούν ερχόμενον πρός αυτόν, καί λέγει Ίδε ο αμνός τού Θεού ο αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου. 30 ούτός εστι...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 6 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ/ 13 - 17 - 13 Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από τής Γαλιλαίας επί τόν Ιορδάνην πρός τόν Ιωάννην τού βαπτισθήναι υπ αυτού. 14 ο δέ Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων Εγώ χρείαν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ