Τετάρτη, Νοέμβριος 20, 2019
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου

Ευαγγέλιο: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (8΄ 34- 9΄ 1) - Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς...

Το Ευαγγέλιο του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (19΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30) - Υψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού: Καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες· σταύρωσον σταύρωσον...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (3΄ 13-17) Γέννηση Υπεραγίας Θεοτόκου - Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου

Ευαγγέλιο: Κατά Λουκάν (4΄ 16-22) - Αρχή της Ινδίκτου: Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. καὶ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Αυγούστου

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22-49): Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ...

To Ευαγγέλιο σήμερα 6 Αυγούστου – Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Ευαγγέλιο σήμερα: 6 Αυγούστου – Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Κατά Ματθαίο – Κεφάλαιο ΙΖ'(17) 1-9 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουλίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8) - Τω καιρώ εκείνω, εμβάς ο ᾿Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν. Και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον ε΄ 14-19 – Των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου - Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς· Υμείς εστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· ουδέ καίουσι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον θ΄ 36, ι΄ 1-8 - Τω καιρώ εκείνω, ιδών ο Ιησούς τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου

Ευαγγέλιο - Κυριακή των Αγίων Πάντων: Κατά Ματθαίον - Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30: Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ